Dziękujemy!

Twój e-mail został zapisany
Przejdź do strony głównej

Wystąpił błąd

Zapisywanie nie powiodło się

Zapisz się do newslettera

Jeśli chcesz być na bieżąco z działaniami Stowarzyszenia Program Czysta Polska, to zapraszamy do naszego newslettera!

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zapisem na newsletter:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809992, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa („Stowarzyszenie”).

W Stowarzyszeniu został wyznaczony inspektor ochrony danych – adres e-mail: iod@programczystapolska.pl.

Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – w celu umożliwienia Państwu (lub zapisu na newsletter i jego otrzymywania,
  2. art. 6 lit. f RODO – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na umożliwieniu Stowarzyszeniu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej przez Państwa umowy zapisu na newsletter.

Podanie przez Państwa adresu e-mail jest niezbędne do dokonania zapisu na newsletter i jego otrzymywania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi takie jak obsługa IT, czy zapewnienie obsługi komunikacji, w tym wysyłki newslettera.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wysyłki newslettera do czasu rezygnacji przez Państwa z jego otrzymywania. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej przez Państwa ze Stowarzyszeniem umowy zapisu na newsletter.

Przysługują Państwu prawa żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.