Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 22.09.2022 r.

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Zarząd Stowarzyszenia Program Czysta Polska z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”) na podstawie §19 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia oraz art. 10 lit. 1b)-1e) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska,

które odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Program Czysta Polska w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A - dla członków uprawnionych do głosowania oraz osób prezentujących poszczególne punkty porządku obrad. Członkowie wspierający, uprawnieni jedynie do udziału w walnym zebraniu, bez prawa głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad, po uprzedniej rejestracji i weryfikacji, będą mieli możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska za pomocą platformy streamingowej z modułem komunikacji tekstowej, oglądając transmisję walnego zebrania, z możliwością zadawania pytań na czacie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Program Czysta Polska za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Program Czysta Polska za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Stanisławowi Janowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska - Pani Anecie Jaskólskiej za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Piotrowi Gawłowi za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Wiesławowi Walendziakowi za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Norbertowi Walkiewiczowi za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Tomaszowi Matwiejczukowi za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Maciejowi Stecowi za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Tomaszowi Szelągowi za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 21. Wolne wnioski. Dyskusja.
 22. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
   

Udział w Walnym Zebraniu członków wspierających należy zgłaszać najpóźniej do dnia 10 września  2022 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia:

Tu wypełnij formularz rejestracji na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Możliwa jest również reprezentacja Członka Stowarzyszenia Program Czysta Polska przez pełnomocnika. W takim wypadku, po wypełnieniu formularza konieczne jest nadesłanie skanu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 10 września 2022 roku na adres: wzc@programczystapolska.pl. Wzory pełnomocnictwa dla członków wspierających są do pobrania na stronie Stowarzyszenia w zakładce Walne Zebranie: https://www.programczystapolska.pl/walne-zebranie/.

Na pytania zadane w trakcie walnego zebrania odpowiemy w terminie 30 dni od zakończenia walnego zebrania na stronie Stowarzyszenia w zakładce Walne Zebranie: https://www.programczystapolska.pl/walne-zebranie/.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Walne Zebranie: https://www.programczystapolska.pl/walne-zebranie/.

 

INFORMACJE I WYMOGI TECHNICZNE:

Przebieg Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22 września 2022 r., będzie udostępniany online zarejestrowanym uczestnikom, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (transmisji danych przez sieć Internet) za pośrednictwem platformy streamingowej z modułem komunikacji tekstowej, przy użyciu przeglądarek internetowych, z których rekomendowane są Firefox, Chrome, Safari lub Edge (inne przeglądarki, w szczególności Internet Explorer – nie są zalecane). Uczestnik łączący się zdalnie z walnym zebraniem powinien dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana jest stała przepustowość podczas korzystania z platformy internetowej) i komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows10 lub macOS. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez uczestnika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Instrukcja obsługi logowania oraz zadawania pytań na czacie w trakcie Walnego Zebrania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie rozesłana do zarejestrowanych członków drogą mailową przed terminem walnego zebrania.


Wzór pełnomocnictwa osób fizycznych

Wzór pełnomocnictwa osób prawnych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31.12.2021 R.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.