Dziękujemy!

Twoja deklaracja została wysłana
Przejdź do strony głównej

Wystąpił błąd

Wysyłanie nie powiodło się

Dołącz do nas

Zapraszamy do wspólnego działania - zapisz się do Stowarzyszenia. Deklarację możesz złożyć online wypełniając poniższy formularz lub pobierz i wydrukuj deklarację, a następnie wyślij ją na adres Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809992, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa („Stowarzyszenie”). W Stowarzyszeniu został wyznaczony inspektor ochrony danych – adres e-mail: iod@programczystapolska.pl. Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe (w tym dane osób kontaktowych i reprezentujących kandydatów będących osobami prawnymi oraz dane osobowe przedstawicieli ustawowych małoletnich członków) na podstawie: (1) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – w celu umożliwienia Państwu (lub reprezentowanym przez Państwa podmiotom) przystąpienia do Stowarzyszenia, umożliwienia wykonywania uprawnień lub obowiązków związanychz członkostwem w Stowarzyszeniu – w szczególności poprzez prowadzenie komunikacji ze Stowarzyszeniem, jak również wykonania innych zobowiązań Stowarzyszenia, (2) lit. c tego przepisu w celu wykonywania obowiązków prawnych Stowarzyszenia oraz (3) lit. f tego przepisu– w celu zapewnienia komunikacji Stowarzyszenia z innymi podmiotami, informowania o działalności Stowarzyszenia mającej na celu realizację jego zadań statutowych oraz prowadzenia tej działalności, a także umożliwienia Stowarzyszeniu dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, o którym mowa w ww. przepisie. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji jest niezbędne do zarejestrowania członkostwa w Stowarzyszeniu oraz udziału w jego pracach. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi takie jak obsługa IT, czy zapewnienie obsługi komunikacji, w tym korespondencji. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu oraz okres po jego zakończeniu, niezbędny do wykonania ewentualnych uprawnień lub obowiązków, w tym wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Przysługują Państwu prawa żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809992, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa („Stowarzyszenie”). W Stowarzyszeniu został wyznaczony inspektor ochrony danych – adres e-mail: iod@programczystapolska.pl. Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe (w tym dane osób kontaktowych i reprezentujących kandydatów będących osobami prawnymi oraz dane osobowe przedstawicieli ustawowych małoletnich członków) na podstawie: (1) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – w celu umożliwienia Państwu (lub reprezentowanym przez Państwa podmiotom) przystąpienia do Stowarzyszenia, umożliwienia wykonywania uprawnień lub obowiązków związanychz członkostwem w Stowarzyszeniu – w szczególności poprzez prowadzenie komunikacji ze Stowarzyszeniem, jak również wykonania innych zobowiązań Stowarzyszenia, (2) lit. c tego przepisu w celu wykonywania obowiązków prawnych Stowarzyszenia oraz (3) lit. f tego przepisu– w celu zapewnienia komunikacji Stowarzyszenia z innymi podmiotami, informowania o działalności Stowarzyszenia mającej na celu realizację jego zadań statutowych oraz prowadzenia tej działalności, a także umożliwienia Stowarzyszeniu dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, o którym mowa w ww. przepisie. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji jest niezbędne do zarejestrowania członkostwa w Stowarzyszeniu oraz udziału w jego pracach. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi takie jak obsługa IT, czy zapewnienie obsługi komunikacji, w tym korespondencji. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu oraz okres po jego zakończeniu, niezbędny do wykonania ewentualnych uprawnień lub obowiązków, w tym wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Przysługują Państwu prawa żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych