Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 19.06.2023 r.

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Zarząd Stowarzyszenia Program Czysta Polska z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”), na podstawie §19 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia oraz art. 10 lit. 1b) - 1e) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska,

które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Program Czysta Polska w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A - dla członków uprawnionych do głosowania oraz osób prezentujących poszczególne punkty porządku obrad. Członkowie wspierający, uprawnieni jedynie do udziału w walnym zebraniu, bez prawa głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad, po uprzedniej rejestracji i weryfikacji, będą mieli możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska za pomocą platformy streamingowej z modułem komunikacji tekstowej, oglądając transmisję walnego zebrania, z możliwością zadawania pytań na czacie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Program Czysta Polska od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Program Czysta Polska za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Program Czysta Polska za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Stanisławowi Janowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska - Pani Anecie Jaskólskiej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Piotrowi Gawłowi za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Wiesławowi Walendziakowi za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Program Czysta Polska – Panu Norbertowi Walkiewiczowi za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Tomaszowi Matwiejczukowi za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Maciejowi Stecowi za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Tomaszowi Szelągowi za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 21. Wolne wnioski. Dyskusja.
 22. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Udział w Walnym Zebraniu członków wspierających należy zgłaszać najpóźniej do dnia 7 czerwca  2023 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia:

Tu wypełnij formularz rejestracji na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Możliwa jest również reprezentacja Członka Stowarzyszenia Program Czysta Polska przez pełnomocnika. W takim wypadku, po wypełnieniu formularza konieczne jest nadesłanie skanu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 7 czerwca 2023 roku na adres: wzc@programczystapolska.pl. Wzory pełnomocnictwa dla członków wspierających są do pobrania na stronie Stowarzyszenia w zakładce Walne Zebranie: https://www.programczystapolska.pl/walne-zebranie/.

Na pytania zadane w trakcie walnego zebrania odpowiemy w terminie 30 dni od zakończenia walnego zebrania na stronie Stowarzyszenia w zakładce Walne Zebranie: https://www.programczystapolska.pl/walne-zebranie/.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Walne Zebranie: https://www.programczystapolska.pl/walne-zebranie/.

 

INFORMACJE I WYMOGI TECHNICZNE:

Przebieg Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 19 czerwca 2023 r., będzie udostępniany online zarejestrowanym uczestnikom, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (transmisji danych przez sieć Internet) za pośrednictwem platformy streamingowej z modułem komunikacji tekstowej, przy użyciu przeglądarek internetowych, z których rekomendowane są Firefox, Chrome, Safari lub Edge (inne przeglądarki, w szczególności Internet Explorer – nie są zalecane). Uczestnik łączący się zdalnie z walnym zebraniem powinien dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana jest stała przepustowość podczas korzystania z platformy internetowej) i komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows10 lub macOS. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez uczestnika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Instrukcja obsługi logowania oraz zadawania pytań na czacie w trakcie Walnego Zebrania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie rozesłana do zarejestrowanych członków drogą mailową przed terminem walnego zebrania.


Wzór pełnomocnictwa osób fizycznych

Wzór pełnomocnictwa osób prawnych

  .

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31.12.2022 R.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 22.09.2022 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 15.09.2021 r.